Leerlingontwikkelingsplan

De zorg die wij aan de leerlingen bieden, wordt afgestemd op de mogelijkheden van de individuele leerling. Als uw kind voor het eerst bij ons op school komt, wordt er een dossierkaart aangemaakt door de intern begeleider (IB’er) en/of de orthopedagoog. Hierin staan de leerlinggegevens. Ook wordt op basis van dossieranalyse en de PCL-beschikking de beginsituatie van uw kind op didactisch en pedagogisch gebied vastgesteld. Daarna formuleert de IB’er en/of de orthopedagoog het ontwikkelingsperspectief (OP) en wordt het voorlopige einddoel vastgesteld. Dat gebeurt met het stellen van didactische en pedagogische doelen. En er wordt een inschatting gemaakt voor het vervolgonderwijs na groep 8. De didactische en pedagogische doelen worden beschreven in een leerlingontwikkelingsplan (LOP). Daarbij worden ook de eigen hulpvraag/vragen van de leerling vermeld.