Sociale ontwikkeling

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap. We schenken daarom extra aandacht aan zelfbewustzijn, zelfstandigheid en zelfkennis.

Kinderen die deze kernwaarden beheersen, zijn in staat om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Zij zijn aan te spreken op het functioneren, omdat wat zij doen uit zelfbewustzijn, zelfstandigheid en zelfbeeld voortkomt.