Ouderinspraak

Inspraak van ouders/verzorgers wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:

Ouderraad

De Ouderraad (OR) organiseert samen met het team diverse festiviteiten, waarvoor schoolgeld nodig is. Ook voor o.a. het overblijven en verzekeringen. MDO De Poldervaart kent hiervoor een schoolfonds, waarvoor de penningmeester een vrijwillige bijdrage vraagt aan de ouders/verzorgers. Deze bijdrage is nodig om verschillende activiteiten binnen de school te organiseren.

Als ouder/verzorger kunt u lid worden van de OR. De leden van de Ouderraad worden jaarlijks gekozen tijdens de algemene jaarvergadering. De zittingsduur is twee jaar, daarna kan een OR-lid zich herkiesbaar stellen. Hebt u interesse, laat het aan ons weten.

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht orgaan dat de belangen behartigt van allen die betrokken zijn bij de school (leerlingen, ouders en personeel). Ouders en teamleden kunnen middels de MR indirect invloed uitoefenen op het beleid van het schoolbestuur. Dit gebeurt via een contactpersoon die zitting heeft in de GMR.

De vergaderingen van de MR vinden 1x per twee maanden op school plaats. De vergaderingen zijn openbaar, de agenda en de notulen van de MR-vergaderingen liggen bij de directeur.
De MR bestaat uit leden vanuit het personeel en ouders/verzorgers. Voor de oudergeleding worden verkiezingen uitgeschreven. De zittingsduur is twee jaar, daarna kan een MR-lid herkiesbaar zijn. Een vertegenwoordiger van de oudergeleding en van de personeelsgeleding nemen plaats in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

U kunt contact opnemen met de MR via s.florentinus@primoschiedam.nl.