Zorg

De zorg die wij aan de leerlingen willen bieden moet zo optimaal mogelijk zijn en wordt afgestemd op de mogelijkheden van de individuele leerling. Als uw kind voor het eerst bij ons op school komt wordt er een dossierkaart aangemaakt door de intern begeleider (IB’er) en/of de orthopedagoog. Hierin staan om te beginnen de leerlinggegevens. Ook wordt op basis van dossieranalyse en de de PCL-beschikking de beginsituatie van uw kind op didactisch en pedagogisch gebied vastgesteld. Daarna formuleert de IB’er en/of de orthopedagoog het ontwikkelingsperspectief (OP) en wordt het voorlopige einddoel vastgesteld. Dat gebeurt met het stellen van didactische en pedagogische doelen. Ook wordt dan een inschatting gemaakt voor het vervolgonderwijs na groep 8.

Leerlingontwikkelingsplan
Vervolgens worden de didactische en pedagogische doelen voor het eerste halfjaar vastgesteld en beschreven in een leerlingontwikkelingsplan (LOP). Daarbij worden ook de eigen hulpvraag/vragen van de leerling vermeld. Die eigen hulpvraag wordt geformuleerd naar aanleiding van een gesprekje tussen uw kind en de leerkracht. Wij gaan ervan uit dat dit het verantwoordelijkheidsgevoel en de betrokkenheid van de leerling bevordert.
De beschreven doelen worden regelmatig geëvalueerd, waaronder aan het einde van het schooljaar. Dan worden ook conclusies geformuleerd ten aanzien van het ontwikkelingsperspectief en er worden aanbevelingen gedaan voor het volgende schooljaar.

Interventie
Mocht het zo zijn dat tijdens het schooljaar stagnatie in de ontwikkeling optreedt, bijvoorbeeld bij lezen of rekenen, dan wordt er een interventie gepleegd. Mocht bij de evaluatie blijken dat de interventie goed geholpen heeft, dan wordt het afgesloten. Mocht dat niet zo zijn dan wordt er een handelingsplan gemaakt voor een periode van 8 à 10 weken. Het werken met het handelingsplan wordt ook geëvalueerd. Als bij die evaluatie blijkt dat het probleem onvoldoende is verbeterd, wordt de leerling in een vergadering van het Zorg Team (ZT) besproken. De interne en externe deskundigen zoals de orthopedagoog, de logopedist, de maatschappelijk werker en de schoolarts kunnen adviseren over een vervolgtraject.

De ouders/verzorgers worden tijdens rapportbesprekingen op de hoogte gehouden. Als er verder onderzoek nodig is, wordt uw toestemming gevraagd. Na het onderzoek wordt u uitgenodigd voor een gesprek.