Toelatingsprocedure

Voor toelating tot het speciaal basisonderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. De deskundigheidscommissie neemt hierover een besluit en doet dat in principe binnen zes weken. Deze beslissing wordt schriftelijk aan de ouders meegedeeld. Als de procedure langer dan zes weken duurt, stelt de commissie de ouders daarvan op de hoogte. De ouders, de basisschool van het kind en de Commissie Leerlingenzorg (CLZ) ontvangen een afschrift van het besluit over de toelaatbaarheid van het kind.

Een toelaatbaarheidsverklaring, hoe verder?

De toelaatbaarheidsverklaring is beperkt geldig. Hiermee kunnen de ouders, eventueel in overleg met de basisschool, op zoek gaan naar een geschikte school voor speciaal basisonderwijs in de omgeving. Deze school informeert de ouders over de werkwijze binnen de school en de plaatsingsmogelijkheden. De plaatsingsdatum wordt vastgesteld in overleg met de ouders en de scholen.